06 24 15 92 03 info@evelienlafaille.nl

Privacyverklaring

 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Evelien Lafaille, Kinder- en Jongerencoach en Systemisch Coach, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91061652

Persoonsgegevens die door mij, Evelien Lafaille, verwerkt worden in mijn praktijk zijn de persoonsgegevens die u, doordat u gebruik maakt van mijn dienst en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam / bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer(s)
  • Email-adres(sen)
  • Bankgegevens
  • Verzekeraar (indien van toepassing)
  • Verzekeringsnummer (indien van toepassing)

‍Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Daarnaast verlangt de wet van mij dat ik jouw gegevens bescherm. In deze privacyverklaring lees je hoe ik dat doe.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Persoonsgegevens / doel van verwerking

Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.


Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.
‍

 

Verwerken persoonsgegevens


Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld. 

Beveiliging


Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

‍Bewaartermijnen
‍

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

‍

 

Uw privacy rechten 
‍

Uw privacy rechten worden gerespecteerd en desgewenst zal medewerking worden verleend, wanneer u de in de AVG aan u toegekende rechten wilt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen.

 

Contactgegevens


Wanneer u contact wilt opnemen met Evelien Lafaille, Kinder- en Jongerencoach en systemisch coach Amsterdam, kunt u zich richten tot:

‍Evelien Lafaille
Telefoon: 06-24159203
Email: info@evelienlafaille.nl 
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 91061652

Dit privacy statement is opgesteld op 11 oktober 2023